Všeobecné obchodné podmienky (VOP) internetového obchodu boutiqueshop

Článok I. - Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a e-shopu www.boutiqueshop.eu/.sk/.pl/.cz/.at/.ru/.hu je spoločnosť ESTER AURUM s.r.o., so sídlom Vyšehradská 3732/16, SK-851 06, Bratislava,  IČO: 46 748 393, IČ DPH: SK2023578249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 83049/B.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej/faxovej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

Článok II. - Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III. - Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
 3. Kupujúcemu po vytvorení objednávky v e-shope bude odoslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom, kde budú uvedené informácie a údaje potrebné k úhrade objednaného tovaru. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV. - Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 • platba platobnou kartou:
  prijímame platobné alebo kreditné karty VISA, VISA ElectronMasterCardMaestroDiners Club International.
  Platby sú zabezpečované cez službu CardPay od Tatra banky. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na zabezpečený platobný portal Tatra banky, kde vložíte údaje o karte a potvrdíte platbu. Internetový obchod boutiqueshop nikdy neprichádza do styku s údajmi o platobnej karte nakoľko platba prebieha na strane Tatra banky.                 
 • platba prostredníctvom služby PayPal.
 • platba vopred bankový prevodom:
  číslo účtu:
   2925882841/1100, VS: číslo objednávky.
  IBAN: SK30 1100 0000 0029 2588 2841
  SWIFT: TATRSKBX
 • dobierka
  platí iba v rámci Slovenska, Poľska a Českej republiky a len v prípade, ak tovar sa nachádza na našom sklade - odosielame do 3 pracovných dní

     2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
     3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 • zľavu za opakovaný nákup,
 • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

     4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V. - Dodacie podmienky (ak tovar sa nenachádza na našom sklade)

 1. Lehoty doručenia:
 • 3 - 5 dní: PARKER, LAMY, Waterman
 • do 14 dní: CERRUTI 1881, NINA RICCI, ungaro, PARAFERNALIA, Jean-Louis Scherrer, cacharel, Christian Lacroix, ICE-WATCH
 • 10 - 14 dní: Waldmann, Pelikan
 • 10 - 21dní: DALVEY, ÖGON, RESERVOIR, Frederique Constant
 • 14 - 21dní: CROSS, Montegrappa, RICHARTZ Solingen, Rosenthal & HUTSCHENREUTHER 1814
 • 21 - 30dní: S.T. Dupont, MONTBLANC, El Casco
  Lehota doručenia je len orientačná, závisí na dostupnosti tovaru v centrálnych skladoch výrobcu, distribútora.

     2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
     3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
     4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
     5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
     6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

Článok VI. - Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Tovar sa doručuje balíkovou službou pošty alebo kuriérskou službou. Tovar zasielame v čo najkratšom čase (podľa dostupnosti jednotlivých značiek na centrálnych skladoch) po obdržaní, resp. potvrdení platby. Za chyby a zdržania zásielok spôsobené poštou a kuriérskou službou nezodpovedáme. Za prípadné  colné poplatky a zadržania tovaru na colnici mimo priestoru Európskej Únie, priestoru EHS, nezodpovedáme.
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto  služby.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII. - Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Článok VIII. - Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.
 2. O stornovanie objednávky môžete požiadať, len ak je v štádiu prijatá a nevybavená, a to emailom alebo faxom.
 3. Storno objednávky zo strany predávajúceho 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u výrobcu tovaru.
 • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 21 dní.

Článok IX. - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť bezodkladne informovať predávajúceho a to emailom alebo faxom, následne písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ musí bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (limitované kolekcie písacích potrieb, zberateľské perá a iné darčekové predmety, ktoré boli vyrobené na základe objednávky u výrobcu), alebo pre tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X. - Reklamácie

 1. Vybavovanie reklamácii sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom
 2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie jemožné uznať.
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanický nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, kópie faktúry a záručného listu na adresu prevádzkovateľa.
 5. Náklady na dopravenie reklamovaného tovaru k predávajúcemu znáša kupujúci.
 6. Reklamácie sú vybavované emailom: info@boutiqueshop.eu alebo faxom: +421 220 755 165

Článok XI. - Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 •  prevziať objednaný tovar,
 •  zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 •  prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

   3. Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.                                                            

Článok XII. - Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v samostatnej sekcii nášho internetového obchodu na hlavnom paneli v spodnej časti INFORMÁCIE v sekcii "Ochrana osobných údajov a ich spracovanie".
 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.  Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. 
 3. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 4. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zabezpečujúcich marketingové služby.
 5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 6. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 7.  Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovávanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané. Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).
 8. Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov hocikedy odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.

Článok XIII. - Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky, ktoré nájdete v sekcii Reklamačný poriadok.
 3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal VOP ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Tieto VOP a reklamačné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.mája 2018.